مشاوره های ساعتی خدماتی هستند که برای موسساتی ارایه میشود که چهارچوب برندینگ خود را تدارک دیده اند و یا تیم برندینگ مقیم دارند و به کارشناس ارشد  و متخصص نیازمندند.