مشاوره های ساعتی خدماتی هستند Ú©Ù‡ برای موسساتی ارایه میشود Ú©Ù‡ چهارچوب برندینگ خود را تدارک دیده اند Ùˆ یا تیم برندینگ مقیم دارند Ùˆ به کارشناس ارشد  Ùˆ متخصص نیازمندند.