یک واحد کسب و کار برای معرفی خود به جامعه مصرف کننده نیازمند تبلیغات – بازاریابی – فروش – برندسازی  و در یک کلام پروسه برندینگ میباشد تا پیامهایی یکپارچه و همسو را به جامعه هدف برساند و سهم خود را از بازار هدف دریافت نماید. طراحی کمپین 360 درجه برندینگ برای واحدهای کسب و کاری ارایه میشود که باور دارند مسیر رشد یک سیستم متمرکز و یک فرآیند هدفمند میباشد.

پروسه برندینگ شامل هفت گام میباشد که در سه پروسه Pre Branding – Branding – Post branding  تقسیم میشود.