یک واحد کسب Ùˆ کار برای معرفی خود به جامعه مصرف کننده نیازمند تبلیغات – بازاریابی – فروش – برندسازی  Ùˆ در یک کلام پروسه برندینگ میباشد تا پیامهایی یکپارچه Ùˆ همسو را به جامعه هدف برساند Ùˆ سهم خود را از بازار هدف دریافت نماید. طراحی کمپین 360 درجه برندینگ برای واحدهای کسب Ùˆ کاری ارایه میشود Ú©Ù‡ باور دارند مسیر رشد یک سیستم متمرکز Ùˆ یک فرآیند هدفمند میباشد.

پروسه برندینگ شامل هفت گام میباشد Ú©Ù‡ در سه پروسه Pre Branding – Branding – Post branding  ØªÙ‚سیم میشود.