در این نوع ارسال بریف ، شما بر اساس سوالاتی که در طی یک فرم بریف برای شما ارسال میشود به سوالها پاسخ میدهید و پس از بررسی فرم بریف ،به تحلیل کسب و کار شما میپردازیم.