در بریف حضوری ما و شما طی جلسات پرسش و پاسخ باز به مذاکره پیرامون کسب و کار شما و انتظارات شما میپردازیم و به مطالب گسترده تری دست خواهیم یافت که قطعا در آینده کمک بیشتری برای پیشبرد پروژه خواهد داشت .