مشاوره  Ø³Ø§Ø¹ØªÛŒ خدمتی میباشد Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ آن در جلساتی Ú©Ù‡ لازم میباشد بر حسب نیاز خدمت ارایه میگردد.این پکیج خدمات به اشخاص داده میشود Ùˆ برای خودشناسی Ùˆ پیشبرد ساختار هویت فردی Ùˆ حرفه ای ارایه میشود.