مشاوره  ساعتی خدمتی میباشد که طی آن در جلساتی که لازم میباشد بر حسب نیاز خدمت ارایه میگردد.این پکیج خدمات به اشخاص داده میشود و برای خودشناسی و پیشبرد ساختار هویت فردی و حرفه ای ارایه میشود.