شاید انتخاب نام سینون (سین نون) از نظر شما انتخابی عجیب باشد اما این نام با سه دلیل انتخاب گردیده است که به تفضیل به ذکر دلایل آن میپردازیم:

در ابتدا به دنبال نامی اختصاصی و خاص با مفهوم مالکیت بودیم که نام بنیانگذار اصلی گروه را در بر داشته باشد ، رهبری این تیم بر عهده خانم دکتر سارا ندافی میباشد که حروف اول اسم ایشان به عنوان (سین ) و (نون) درکنار هم کلمه خاص سینون را تشکیل داده است .و از آنجایی که حروف ابجد (س=60) و (ن=50)  میباشد، که در مجموع 110 که عدد مقدس حضرت علی (ع) میباشد را برای ما به ارمغان می آورد.

دومین دلیل ما تخصص ماست . که خود را مدعی خلق میدانیم و در کانسپت مفهومی معنی  کلمه (Sin) به لاتین معنای (کناه) و کلمه (Nun) به معنای (زن راهبه ) میباشد که (یکی از گناهان زن راهبه) ،( زایش) میباشد که ما خلق و زایش را به عنوان تخصص و از افتخارات خود میدانیم .

سومین دلیل انتخاب این کلمات مفاهیم اساطیری کلمات سین و نون میباشد:

سین (Sin)   :

خدا- ماه سومری و اکدی که در اور با نام ننار پرستش میشد . به شکل پیرمردی با دستار ، ریش بلند ، به رنگ لاجوردی تصویر میشد.هر شب ، او از آسمان شبانه سوار بر زورقی شبی به هلال ماه عبور می کند ، گاه به گاه زورق او قرصی بزرگ میشود که معلق در آسمان می درخشد ، و چون چراغی شب را روشن میکند . در ضمن او را دشمن بدکاران می دانند زیرا بدکاران در تاریکی دسیسه میچینند . سین ، اندازه گیر زمان ، پدرشمش خدای خورشید ، و ایشتار (سیاره زهره ) و خدای آتش نوسکو است .

نون (Nun) :

نون یا نو در اساطیر مصر باستان ، هرج و مرج و لجه تاریک و دریای اولیه ای  که عوامل بلقوه ی خلقت جهان هستی قبل از آفرینش در آن بود ، و توسط خدا – قورباقه های دوجنسی و خدایان مارسر که تعداد آنها چهار تن بود ، نگاهبانی میشد ، از اینرو نون اگرچه پسرش از او عظیمتر بود ، پدر خدایان نامیده میشد.

نون بی نهایت ، هیچ ، هیچکجا و تاریکی خوانده شده است .او بصورت مردی ریشو ، گاهی با سر قورباغه ، سوسک یا مار عرضه شده است . در حالی که تا کمر در آب فرو رفته و دستهایش را بالا گرفته تا زورق خورشید را نگاه دارد ، که در آن قرص خورشید توسط سوسکی بالا آمده است ، سوسک را ایزیس  و نبثت حمایت میکنند و سرنشینان زورق شو و جب هستند.

نون همچنان بعد از آفرینش جهان  زنده  محسوب میشد ، زیرا او آبی بود که وقتی چاهی عمیق میکندند ، پیدا میشد ، همچنین او گردابهای رود نیل بود. روی هم رفته نون خدایی خیر خواه بود زیرا هنگام تولد شو و تفنوت مراقب آنان بود، او نیروهای شیطانی هرج و مرج (کائوس) را که بصورت مار عرضه می شدند ، زیر نظر داشت و نمیگذاشت خلاف کنند.