شاید انتخاب نام سینون (سین نون) از نظر شما انتخابی عجیب باشد اما این نام با سه دلیل انتخاب گردیده است که به تفضیل به ذکر دلایل آن میپردازیم:

در ابتدا به دنبال نامی اختصاصی Ùˆ خاص با مفهوم مالکیت بودیم Ú©Ù‡ نام بنیانگذار اصلی گروه را در بر داشته باشد ØŒ رهبری این تیم بر عهده خانم دکتر سارا ندافی میباشد Ú©Ù‡ حروف اول اسم ایشان به عنوان (سین ) Ùˆ (نون) درکنار هم کلمه خاص سینون را تشکیل داده است .Ùˆ از آنجایی Ú©Ù‡ حروف ابجد (س=60) Ùˆ (Ù†=50)  Ù…یباشد، Ú©Ù‡ در مجموع 110 Ú©Ù‡ عدد مقدس حضرت علی (ع) میباشد را برای ما به ارمغان Ù…ÛŒ آورد.

دومین دلیل ما تخصص ماست . Ú©Ù‡ خود را مدعی خلق میدانیم Ùˆ در کانسپت مفهومی معنی  Ú©Ù„مه (Sin) به لاتین معنای (کناه) Ùˆ کلمه (Nun) به معنای (زن راهبه ) میباشد Ú©Ù‡ (یکی از گناهان زن راهبه) ØŒ( زایش) میباشد Ú©Ù‡ ما خلق Ùˆ زایش را به عنوان تخصص Ùˆ از افتخارات خود میدانیم .

سومین دلیل انتخاب این کلمات مفاهیم اساطیری کلمات سین و نون میباشد:

سین (Sin)   :

خدا- ماه سومری و اکدی که در اور با نام ننار پرستش میشد . به شکل پیرمردی با دستار ، ریش بلند ، به رنگ لاجوردی تصویر میشد.هر شب ، او از آسمان شبانه سوار بر زورقی شبی به هلال ماه عبور می کند ، گاه به گاه زورق او قرصی بزرگ میشود که معلق در آسمان می درخشد ، و چون چراغی شب را روشن میکند . در ضمن او را دشمن بدکاران می دانند زیرا بدکاران در تاریکی دسیسه میچینند . سین ، اندازه گیر زمان ، پدرشمش خدای خورشید ، و ایشتار (سیاره زهره ) و خدای آتش نوسکو است .

نون (Nun) :

نون یا نو در اساطیر مصر باستان ØŒ هرج Ùˆ مرج Ùˆ لجه تاریک Ùˆ دریای اولیه ای  Ú©Ù‡ عوامل بلقوه ÛŒ خلقت جهان هستی قبل از آفرینش در آن بود ØŒ Ùˆ توسط خدا – قورباقه های دوجنسی Ùˆ خدایان مارسر Ú©Ù‡ تعداد آنها چهار تن بود ØŒ نگاهبانی میشد ØŒ از اینرو نون اگرچه پسرش از او عظیمتر بود ØŒ پدر خدایان نامیده میشد.

نون بی نهایت ØŒ هیچ ØŒ هیچکجا Ùˆ تاریکی خوانده شده است .او بصورت مردی ریشو ØŒ گاهی با سر قورباغه ØŒ سوسک یا مار عرضه شده است . در حالی Ú©Ù‡ تا کمر در آب فرو رفته Ùˆ دستهایش را بالا گرفته تا زورق خورشید را نگاه دارد ØŒ Ú©Ù‡ در آن قرص خورشید توسط سوسکی بالا آمده است ØŒ سوسک را ایزیس  Ùˆ نبثت حمایت میکنند Ùˆ سرنشینان زورق شو Ùˆ جب هستند.

نون همچنان بعد از آفرینش جهان  Ø²Ù†Ø¯Ù‡  Ù…حسوب میشد ØŒ زیرا او آبی بود Ú©Ù‡ وقتی چاهی عمیق میکندند ØŒ پیدا میشد ØŒ همچنین او گردابهای رود نیل بود. روی هم رفته نون خدایی خیر خواه بود زیرا هنگام تولد شو Ùˆ تفنوت مراقب آنان بود، او نیروهای شیطانی هرج Ùˆ مرج (کائوس) را Ú©Ù‡ بصورت مار عرضه Ù…ÛŒ شدند ØŒ زیر نظر داشت Ùˆ نمیگذاشت خلاف کنند.